usługi prawne, ochrona danych, bezpieczne systemy informatyczne

ich war hier: erdaxoRODO

Wiki source for erdaxoRODO


Show raw source

===== Informacja o przetwarzaniu danych osobowych =====
== erdaxo UG ==

Ochrona danych osobowych naszych klientów oraz wszystkich odwiedzających nasze strony jest dla nas ważna. Dlatego też nie zbieramy danych do celu marketingowych albo temu podobnych - mimo to oferowanie strony internetowej o jakiejkolwiek wartości dla użytkownika wymaga z technicznego punktu widzenia pewnych działań przez serwer WWW, przez co chcemy niniejszym wskazać na stosowane przez nas w związku z powyższym zasady:

((1)) Dane dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
erdaxo UG

Altmarkt 9
98574 Schmalkalden

Telefon: +49 3683/
E-Mail: [[http://net4lawyer.com/erdaxo_message.php hier klicken]]

Reprezentowana przez zarząd: Pan Christoph Licht


((1)) Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podczas uruchomienia strony naszego przedsiębiorstwa pod adresem erdaxo.pl, erdaxo.de lub erdaxo.com poprzez przeglądarkę internetową używaną na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, pewne informacje są automatycznie wysyłane na nasz serwer www. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tak zwanych //LOGS//. Bez dodatkowych działań z Państwa strony, na naszej stronie, aż do automatycznego ich usunięcia zostaną zapisane następujące informacje:

(1) adres IP Państwa komputera lub urządzenia, przy pomocy którego łączą się Państwo z Internetem;

(1) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej;

(1) nazwa oraz adres URL pobranych dokumentów;

(1) zapis rodzaju zapytania (tzw. informacja o typie "request");

(1) strona internetowa z jakiej otrzymaliście państwo dostęp (Referrer-URL);

(1) używana przeglądarka lub system obsługujący Państwa urządzenie;

(1) status zapytania;

(1) ilość danych przesłanych przez serwer w odpowiedzi.


((1)) Cel przetwarzania danych

Wyżej wymienione informacje są przez nas przetwarzane w następujących celach:

(1) zagwarantowania sprawnego funkcjonowania strony internetowej,

(1) zagwarantowania komfortu użytkowania naszej strony internetowej,

(1) kontroli oraz analizy bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania serwera jak i sprawnej administracji wszelkich jego systemów,

(1) inne cele administracyjne.

Z tych względów wynika nasz interes do przetwarzania Państwa danych osobowych. Chcemy jednak zaznaczyć, że Państwa dane nie są wykorzystywane do Państwa identyfikacji, czy też ustalenia Państwa tożsamości.

Podstawą prawną regulującą sposób przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 Akapit 1 lit. f), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Dokładniejsze informacje dotyczące ich wykorzystywania, znajdziecie Państwo poniżej.


((1)) Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecich wyłącznie wtedy, gdy:

(1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrazili Państwo na to zgodę;

(1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przekazanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych i jednocześnie nie występuje wyjątek, w którym nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub Państwa podstawowe prawa i wolności;

(1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przekazanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na podmiocie odpowiedzialnym;

(1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.


((1)) Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy cookies. Cookies to informacje, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu (laptop, tablet, smartphone itd.), gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę. Nasze Cookies nie zawierają wirusów, trojanów lub innego szkodliwego oprogramowania. Cookies zapisują informacje, które pozwalają na zaprezentowanie Państwu wybranych informacji naszej strony w taki sposób, jak Państwo tego sobie życzą - cookies pozwalają na utrwalanie (przynajmniej na czas danych odwiedzin strony) ustawień i wybranych informacji.

Przy pomocy cookies nie jest dla nas możliwe rozpoznanie bezpośrednio Państwa tożsamości. Używanie cookies z jednej strony służy temu, aby korzystanie z naszej usługi było dla Państwa bardziej komfortowe. Używane przez nas cookies sesyjne, pozwalają nam jedynie na obserwację tego, które ze stron na naszej witrynie zostały już przez Państwa odwiedzone. Po opuszczeniu naszej witryny, są one usuwane.

Dodatkowo aby zoptymalizować zadowolenie użytkowników stosujemy tymczasowe cookies, które zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, jednakże tylko na pewien określony czas. Jeżeli w tym czasie odwiedzą Państwo ponownie naszą witrynę, aby skorzystać z naszych usług, Państwa ponowna aktywność zostanie automatycznie rozpoznana, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich ustawień oraz danych.

Nie używamy cookies do monitorowanie Państwa zainteresowania.

Informacje przetwarzane przez cookies, są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Najczęściej cookies zostają zaakceptowane przez przeglądarki automatycznie. Mogą Państwo jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby żadne cookies nie zostały zapisywane na Pastwa urządzeniu, lub aby przed ich zapisaniem pojawiała się odpowiednia informacja. Należy mieć jednak na uwadze, że całkowite zrezygnowanie z zapisywania jakichkolwiek cookies, może prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.


((1)) Przysługujące Państwu uprawnienia

((2)) Prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania od podmiotu odpowiedzialnego potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe dotyczą Państwa, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji o
- celach przetwarzania,
- kategoriach odnośnych danych osobowych,
- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
- planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
- informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- informacji o prawie wniesienia skargi, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa,
- wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
- informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacji o zasadach ich podejmowania,
- informacji o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach przetwarzania dla Państwa.

((2)) Prawo do sprostowania
Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

((2)) Prawo usunięcia
Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli informacje te nie służą do:
- korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- wywiązywania się z prawnych obowiązków,
- z uwagi na względy interesu publicznego lub
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

((2)) Prawo żądania ograniczania przetwarzania
Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli
- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
- wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania.

((2)) Prawo uzyskania danych
Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo nam dostarczyliście, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

((2)) Prawo odwołania zgody
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do odwołania raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. W takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny nie może wykorzystywać tych danych osobowych w przyszłości.

((2)) Prawo do skargi
Zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. Z reguły mogą zwrócić się Państwo do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.


((1)) Prawo do sprzeciwu
Tak długo, jak Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f); mają Państwo na podstawie art. 21 RODO prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wnieść można z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu bez podawania przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania powyższych uprawnień prosimy o wiadomość pod następującym adresem: [[http://net4lawyer.com/erdaxo_message.php kliknij tutaj]].


((1)) Aktualność i zmiany informacji o ochronie danych osobowych

Poniższa informacja o ochronie danych osobowych jest aktualna w dniu 15 marca 2021 roku. Zastrzegamy zmiany informacji oraz reguł używania naszej strony internetowej. Aktualna wersja informacji będzie dostępna zawsze pod adresem http://www.erdaxo.de/erdaxoRODO .


----
CategoryErdaxoAdministracja
Valid XHTML  |  Valid CSS  |  Powered by WikkaWiki